Linux üzerinde belli bir büyüklükten fazla dosyaları listelemek

find . * -size +1M -exec du -h ‘{}’ \;|sort -n

Tags:

Leave a Reply